Wedding videos Creation Editor

Summer wedding videos: Eli and Ali

Eli and Ali, the finest Scottish – Catalan blend

(Text en català davall) / (Texto en español abajo)

One of the best things about wedding videos is that each one tells a different story. Every new couple brings its very particular flavour to the tone of the video and we pride ourselves in having filmed all kinds of ceremonies in different seasons, shapes and sizes. This time we had the pleasure to film a gorgeous Scottish/Catalan couple in a sweet and intimate summer wedding (scroll down for video).

A Real-Life Rom Com Story

Elisabet and Alasdair met on a sunny afternoon in Barcelona, Eli’s city of origin. He was on a stag weekend for one of his friends, having a drink in a terrace. She got off her motorbike and he spotted her across the street. Ali was stricken by the same hunch that his own grandfather had when he saw his future wife for the first time: “That is the girl for me!”-  The rest is history.

Wedding videos Creation Editor  Wedding videos Creation Editor

The couple organised a simple yet stunning wedding day for just their families, making it a perfect occasion to introduce both sides to each other. They had even more to celebrate since they were expecting the arrival of a beautiful baby girl.

The ceremony, held at the charming Duddingston Kirk, featured Bible readings and Celtic Blessings in English as well as song and poem passages in Catalan. We were a 2 camera team with one of our cameras being a static wide shot from a vantage point whilst the second camera, set up on a slider, closely followed the couple and captured beautiful details and moments from the guests.

After the ceremony the couple took the chance to have some of their wedding pictures taken in the gorgeous Dr. Neil’s garden right behind the kirk. Since Eli and Ali decided to get everything done by the same company, Creation Editor did also provide the wedding photography service.

IMG_4967  IMG_5110

 

The wedding party then moved to Prestonfield House, a beautiful baroque house hotel surrounded by enchanting gardens where peacocks ramble. They were driven by Ali’s dad in an elegant luxury car that Ali rented to surprise his bride on the day. That was not the only surprise: we had attached a GoPro camera inside the car to film the lovebirds on their way to Prestonfield.

Wedding videos Creation Editor  Wedding video Creation Editor

 

Found in translation

Once in Prestonfield House, the couple were greeted again by the guests before continuing their photo shoot with this beautiful hotel as a background. Afterwards they all gathered for the cutting of the cake, dinner and speeches in Prestonfield’s tastefully decorated Garden Room. The flower arrangements were the perfect mixture of roses and thistles, with little ornaments representing both the Scottish tartan and the Catalan flag.

Wedding video Creation Editor

Both families put a great effort into getting to know each other a bit better: by giving their speeches both in English and Spanish, the fathers of bride and groom managed to have all guests laughing together at their jokes. During his speech Ali had some advantage since he speaks fluent Spanish. Who needs subtitles?

Wedding videos Creation Editor  Wedding videos Creation Editor

The last stage for us was to edit all the footage together to build a beautiful story. After the first cut was done, Eli and Ali came over to our office and had a look at the process to check that they were happy with everything. They chose all the music included in the edit as well as the style for the titles. As a final product they received full length DVDs and a short 10 minute password-protected Highlights edit to share online.

At Creation Editor we take absolute pleasure in capturing such a unique and irreplaceable moment in the life of a couple while everybody is enjoying their special day. If you are interested in having your wedding day filmed to your taste, we are happy to craft the budget that best fits your plans. Simply get in touch at info@creationeditor.co.uk.

Have a look at Eli and Ali’s wedding Highlights below/ Echa un vistazo a los mejores momentos de la boda de Eli y Ali debajo/ Fa un cop d’ull als millors moments de les noces d’Eli i Ali davall:

 

Text en català

Una de les millors coses sobre els vídeos de noces és que cadascun explica una història diferent. Cada nova parella aporta el seu sabor particular al to del vídeo i ens enorgullim d’haver gravat tot tipus de cerimònies en diferents estacions, formes i grandàries. Aquesta vegada vam tenir el plaure de gravar a una bella parella escocesa/catalana en un casament d’estiu íntim i dolç.

Elisabet i Alasdair es van conèixer en una tarda assolellada a Barcelona, la ​​ciutat d’origen d’Eli. Aquell cap de setmana ell estava en el comiat de solter d’un dels seus amics, prenent una copa en una terrassa. Ella es va baixar de la seva moto i ell la va veure des de l’altre costat del carrer. A Ali li va envair el mateix pressentiment que va tenir el seu avi quan va veure a la seva futura esposa per primera vegada: “Aquesta és la noia per a mi!” – La resta és història.

La parella va organitzar un casament senzill però esplèndid solament per a les seves famílies, creant una ocasió perfecta per presentar a ambdues. Tenien encara més que celebrar, ja que estaven esperant l’arribada d’una bebè preciosa.

La cerimònia, celebrada en l’encantadora parròquia de Duddingston, va comptar amb lectures de la Bíblia i benediccions cèltiques en anglès, així com passatges de cançons i poemes en català. Érem un equip de 2 càmeres amb una d’elles en un plànol general estàtic des de l’alt, mentre que la segona càmera, recolzada en una pista lliscant, seguia d’a prop a la parella i capturava bonics detalls i moments dels hostes.

Després de la cerimònia la parella va tenir l’oportunitat de prendre algunes de les seves fotos nupcials en el magnífic Dr. Neil’s Garden darrere de la parròquia. Ja que Eli i Ali van decidir fer-ho tot amb la mateixa empresa, Creation Editor també va proporcionar el servei de fotografia de noces.

El convit es va traslladar a Prestonfield House, una bella casa barroca convertida en hotel, envoltada de jardins captivadors on passegen els paons. El pare d’Ali els va portar en un elegant cotxe de luxe que Ali va llogar per sorprendre a la seva núvia el mateix dia. Aquesta no va ser l’única sorpresa: havíem instal·lat una càmera GoPro dins del cotxe per gravar als colomins en el seu camí a Prestonfield.

Una vegada en Prestonfield House, la parella va ser rebuda de nou pels convidats abans de continuar la seva sessió de fotos amb aquest bell hotel com a fons. Després tots es van reunir per al tall del pastís, el sopar i els discursos a la Sala del Jardí de Prestonfield. Els arranjaments florals eren la mescla perfecta de roses i cards, amb petits adorns representant el tartà escocès i la bandera catalana.

Ambdues famílies van fer un gran esforç per arribar a conèixer-se una mica millor: en donar els seus discursos tant en anglès com en espanyol, el pare de la núvia i el del nuvi van aconseguir que tots els convidats riguessin junts amb les seves bromes. Durant el seu discurs Ali tenia cert avantatge, ja que parla espanyol amb fluïdesa. Qui necessita subtítols?

L’última etapa per a nosaltres va ser editar tot el material per construir una bella història. Quan la primera edició va estar llesta, Eli i Ali es van passar per la nostra oficina i van fer un cop d’ull al procés per comprovar que estaven contents amb tot. Van triar tota la música inclosa en l’edició, així com l’estil dels títols. Com a producte final van rebre DVDs de durada completa i una edició curta de 10 minuts dels millors moments per compartir en línia, protegida per contrasenya.

A Creation Editor ens complau absolutament capturar un moment tan únic i insubstituïble en la vida d’una parella, mentre tots gaudeixen del seu dia especial. Si estàs interessat/ada a filmar el dia de les teves noces al teu gust, estarem encantats d’elaborar el pressupost que millor s’adapti als teus plans. Pots posar-te en contacte en info@creationeditor.co.uk.

Texto en español

Una de las mejores cosas sobre los vídeos de boda es que cada uno cuenta una historia diferente. Cada nueva pareja aporta su sabor particular al tono del vídeo y nos enorgullecemos de haber grabado todo tipo de ceremonias en diferentes estaciones, formas y tamaños. Esta vez tuvimos el placer de grabar a una hermosa pareja escocesa/catalana en una boda de verano íntima y dulce.

Elisabet y Alasdair se conocieron en una tarde soleada en Barcelona, la ​​ciudad de origen de Eli. Ese fin de semana él estaba en la despedida de soltero de uno de sus amigos, tomando una copa en una terraza. Ella se bajó de su moto y él la vio desde el otro lado de la calle. A Ali le invadió el mismo presentimiento que tuvo su abuelo cuando vio a su futura esposa por primera vez: “Esa es la chica para mí!” – El resto es historia.

La pareja organizó una boda sencilla pero deslumbrante solo para sus familias, siendo una ocasión perfecta para presentar a ambas. Tenían aún más que celebrar, ya que estaban esperando la llegada de una bebé preciosa.

La ceremonia, celebrada en la encantadora parroquia de Duddingston, contó con lecturas de la Biblia y bendiciones celtas en inglés, así como pasajes de canciones y poemas en catalán. Éramos un equipo de 2 cámaras con una de ellas en un plano general estático desde lo alto, mientras que la segunda cámara, apoyada en una pista deslizante, seguía de cerca a la pareja y capturaba bonitos detalles y momentos de los huéspedes.

Después de la ceremonia la pareja tuvo la oportunidad de tomar algunas de sus fotos nupciales en el magnífico Dr. Neil’s Garden detrás de la parroquia. Puesto que Eli y Ali decidieron hacerlo todo por la misma empresa, Creation Editor también proporcionó el servicio de fotografía de bodas.

El convite se trasladó a Prestonfield House, una hermosa casa barroca convertida en hotel, rodeada de cautivadores jardines donde pasean los pavos reales. El padre de Ali les llevó en un elegante coche de lujo que Ali alquiló para sorprender a su novia el mismo día. Esa no fue la única sorpresa: habíamos instalado una cámara GoPro dentro del coche para grabar a los tortolitos en su camino a Prestonfield.

Una vez en Prestonfield House, la pareja fue recibida de nuevo por los invitados antes de continuar su sesión de fotos con este bello hotel como fondo. Después todos se reunieron para el corte de la tarta, la cena y los discursos en la Sala del Jardín de Prestonfield. Los arreglos florales eran la mezcla perfecta de rosas y cardos, con pequeños adornos representando el tartán escocés y la bandera catalana.

Ambas familias hicieron un gran esfuerzo para llegar a conocerse un poco mejor: al dar sus discursos tanto en inglés como en español, el padre de la novia y el del novio lograron que todos los invitados riesen juntos con sus bromas. Durante su discurso Ali tenía cierta ventaja, ya que habla español con fluidez. ¿Quién necesita subtítulos?

La última etapa para nosotros fue editar todo el material para construir una hermosa historia. Cuando la primera edición estuvo lista, Eli y Ali se pasaron por nuestra oficina y echaron un vistazo al proceso para comprobar que estaban contentos con todo. Eligieron toda la música incluida en la edición, así como el estilo de los títulos. Como producto final recibieron DVDs de duración completa y una edición corta de 10 minutos de los mejores momentos para compartir en línea, protegida por contraseña.

En Creation Editor nos complace absolutamente capturar un momento tan único e insustituible en la vida de una pareja, mientras todos disfrutan de su día especial. Si estás interesad@ en filmar el día de tu boda a tu gusto, estaremos encantados de elaborar el presupuesto que mejor se adapte a sus planes. Puedes ponerte en contacto en info@creationeditor.co.uk.